Integritetspolicy Dala Företagsekonomer i Leksand AB

Hos oss på Dala Ekonomerna i Leksand AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

I vår integritetspolicy förklaras hur din personliga information samlas in och används. Vi använder bara personuppgifter till de ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet. Vi säljer inte dina personuppgifter vidare till tredje part.

Vår Integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Vår Integritetspolicy hittar du på vår hemsida, https://dalaekonomerna.se. Den kan också hämtas hos oss på kontoret, alternativt kan vi posta den per brev till dig.

Ring för mer information och beställning: 0247-150 60

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

I GPDR benämns individer vars personuppgifter behandlas för registrerade. Som registrerad har du rätt att

 • veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
 • i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Dala Företagsekonomer i Leksand AB, 556453-1324, Stationsgatan 4, 79330 Leksand, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter utifrån kundrelationer och uppdragsavtal. Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan exempelvis vara i samband med en intresseanmälan eller när vi hjälper dig med deklarationer, bokföring, bokslut, fakturering, mm, eller när du ingår ett avtal med oss i samband med att du köper en tjänst eller i övrigt när vi administrerar en tjänst du bett oss utföra.

Dessutom kan vi spara information från när du besöker våra webbplatser. Det kan till exempel vara information om vilka sidor du besöker, din geografiska placering och hur länge du stannar på våra webbplatser. För det ändamålet använder vi tredjepartscookies.

De personuppgifter som vi samlar in om dig som registrerad är för att kunna upprätthålla ett avtal, en överenskommelse eller för att följa lagstiftningen. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs.

Några exempel på personuppgifter vi kan komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Personliga uppgifter såsom ålder, födelsedatum, kön, fotografier
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster – företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 • Marknadsföring – print och distribution, mediebyråer eller reklambyråer.
 • Betallösningar – kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer
 • Administrationsverktyg – tex programleverantörer av redovisning-, bokslut- och skatteprogram.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt uppdragsavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som erbjuder betallösningar som kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ett gällande avtal eller rättslig grund. Uppgifterna kan vidare sparas så länge det finns en kundrelation eller på grund av intresseavvägning.  Efter detta raderas alternativt anonymiseras uppgifterna inom rimlig tid.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

 • Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig i de fall:
 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk också på att vi kan ha rätt att neka din begäran i de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera eller ändra vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftningen samt från konsumenträttslagstiftningen.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till dataportabilitet – rätt att få dina uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur informeras du om ändringar och uppdateringar i integritetspolicyn?

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig. Det kan exempelvis gälla ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter. I dessa fall kommer du att informeras via dalaekonomerna.se och e-post (i de fall du har angivit e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Besöksstatistik och andra verktyg

Dalaekonomerna.se använder tjänsten Google Analytics som samlar in besöksstatistik via cookies. Du kan ta del av Googles personuppgiftspolicy här. Denna data använder dalaekonomerna.se för att mäta, analysera och förbättra användarupplevelsen på sajten.

Kontaktformulär

Meddelanden som skickas via kontaktformulären på sajten sparas ingenstans utom i företagets inkorg för e-postmeddelanden. Det innebär att inkorgen är det enda stället där meddelanden och e-postadresser sparas.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På våra webbplatser använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics och chatfunktion.
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra webbtjänster behöver cookies för att fungera korrekt. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies på våra webbplatser på srfkonsult.se/cookies.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du själv justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Så kan du hantera lokal lagring av data
Du kan själv radera kakor från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras.

Om du väljer att inaktivera kakor kan det innebära att viss funktionalitet på våra sajter slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas.

Här hittar du information om hur du hanterar kakor i din webbläsare:

Firefox (länk: https://support.mozilla.org/…)

Chrome (länk: https://support.google.com/…)

Safari (länk: https://support.apple.com/…)

Safari på iPhone och iPad (länk: https://support.apple.com/sv-se/HT201265)

Internet Explorer (länk: https://support.microsoft.com/…)

Opera (länk: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

Kontakt och frågor

Har du frågor som rör vår integritetspolicy eller hur vi hanterar personuppgifter, kontakta då oss via info@dalaekonomerna.se.


Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2023-09-21